ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

โรงแรมวัลย์ลดาเพลสมีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

 • คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 28 ปี
  • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
  • รักงานบริการ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • มีความซื่อสัตย์สูง และตรงต่อเวลา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีทัศนคติที่ดี

2. ช่างซ่อมบำรุง
 • คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ขึ้นไป หรือมีความชำนาญงานระบบไฟฟ้า ประปา และงานซ่อมบำรุง
  • รักงานบริการ
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีความซื่อสัตย์สูง และตรงต่อเวลา
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีทัศนคติที่ดี

3. พนักงานรักษาความสะอาด
 • คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • รักงานบริการ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีความซื่อสัตย์สูงและตรงต่อเวลา
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีทัศนคติที่ดี

4. พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • รักงานบริการ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีความซื่อสัตย์สูง และตรงต่อเวลา
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีทัศนคติที่ดี

หากสนใจร่วมงานกับเรา กรุณายื่นเอกสารดังต่อไปนี้
 • ใบสมัคร (สามารถรับได้ที่โรงแรมวัลย์ลดาเพลส) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • ประวัติส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาประวัติการศึกษา
 • สำเนาประวัติการทำงาน
 • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
* หมายเหตุ >> กรุณารับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ แล้วยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าเท่านั้น