ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

โรงแรมวัลย์ลดาเพลสมีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 28 ปี
- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
- รักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- มีความซื่อสัตย์สูง และตรงต่อเวลา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีทัศนคติที่ดี

2. ช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ขึ้นไป หรือมีความชำนาญงานระบบไฟฟ้า ประปา และงานซ่อมบำรุง
- รักงานบริการ
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความซื่อสัตย์สูง และตรงต่อเวลา
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีทัศนคติที่ดี

3. พนักงานรักษาความสะอาด

คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- รักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความซื่อสัตย์สูงและตรงต่อเวลา
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีทัศนคติที่ดี

4. พนักงานรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- รักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความซื่อสัตย์สูง และตรงต่อเวลา
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีทัศนคติที่ดี

หากสนใจร่วมงานกับเรา กรุณายื่นเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบสมัคร (สามารถรับได้ที่วัลย์ลดาเพลส) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
- ประวัติส่วนตัว
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาประวัติการศึกษา
- สำเนาประวัติการทำงาน
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

* หมายเหตุ >> กรุณารับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ แล้วยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าเท่านั้น